Programy primární prevence pro žáky 8. a 9. tříd

V listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili programů primární prevence rizikového chování. Osmáci navštívili Centrum Auritus, kde se zúčastnili intenzivního interaktivního programu, jehož náplní byla drogová problematika a závislostní chování. Tento program měl rozsah 8 vyučovacích hodin a byl rozdělen do 4 dvouhodinových bloků. Cílem programu bylo předávání a doplňování informací o drogové problematice interaktivní formou, seznámení se s prostředím centra, kam docházejí lidé ohrožení drogou. Žáci 9. ročníku se zúčastnili programu Hra na hraně, který byl zaměřen na prevenci vzniku problémového hráčství a důsledků, které hráčství s sebou nese. Program měl rozsah 6 vyučovacích hodin rozdělených do 3 bloků. Prostřednictvím her a multimediálních metod si žáci rozvíjeli znalosti a dovednosti v oblasti prevence patologického hráčství. Hlavním cílem obou těchto programů byla primární prevence, nácvik psychosociálních dovedností (zejména dovednost sebeprosazení a odmítání), prohloubení komunikace mezi spolužáky, motivace ke zdravému způsobu života a řešení problémových situací, ve kterých se mohou ve svém životě ocitnout. Na závěr měli žáci prostor na dotazy týkající se této problematiky. Programy byly plně hrazeny z prostředků školy. Žáci hodnotili programy velmi pozitivně.

                                             V. Kašparová