O ŠKOLE

NÁZEV ŠKOLY:   Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

E-MAIL, http:       skola@1zs-veseli.cz, https://www.1zs-veseli.cz

TEL. SPOJENÍ:    ředitel školy  381 583 748,  724 522 367            ústředna  381 583 881

                                  mobilní t. 775 123 157                   

                                  školní družina 775 123 618                               

                                  1. stupeň – 4. a 5. ročník 775 123 519

                                 výchovný poradce 775 123 024

ZAMĚSTNANCI

ŘEDITEL ŠKOLY:                    Mgr. Lubomír P O S P Í CH A L

STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE  ŘEDITELE ŠKOLY:    Mgr. Gabriela K A I S L E R O V Á

VÝCHOVNÝ PORADCE:             Mgr. Jana  Ž E N Í Š K O V Á

UČITELÉ:
Mgr. VETYŠKOVÁ Pavla 1.A
Mgr. BEČVÁŘOVÁ Věra 1.B
Mgr. MÍKOVÁ Marcela1.C
Mgr. ADÁMKOVÁ Miluše2.A
Mgr. HAMROVÁ Milada2.B
Mgr. ŹÁKOVÁ Miloslava3.A
Mgr. ROHÁČKOVÁ Marie3.B
Mgr. KAŠPAROVÁ Vladimíra4.A
Mgr. MARUŠKOVÁ Ivana4.B
Mgr. ANTALOVÁ Dominika4.C
Mgr. ŠAŠKOVÁ Veronika 5.A
Mgr. SVÁČKOVÁ Dagmar5.B
Mgr. VACH Petr 5.C
Mgr. DIVIŠOVÁ Anděla6.A
Mgr. PAVLEČKOVÁ Jana6.B
Mgr. MICHALOVÁ Ivana7.A
Mgr. KLEJNOVÁ Jana7.B
Mgr. NORULÁKOVÁ Michaela8.A
Mgr. POUCHOVÁ Eva8.B
Mgr. LOUMOVÁ Jaromíra9.A
Mgr. FECHTNEROVÁ Dana9.B
Mgr. BRUNOVÁ Eliška
Mgr. KOCMAN František
Mgr. PAVLOVSKÝ- FIALA Jan
Mgr. PILEČKOVÁ Jana
Mgr. VOLAVKOVÁ  Dagmar
Mgr. ŽENÍŠKOVÁ  Jana


VYCHOVATELKY  ŠKOLNÍ  DRUŽINY:       ZÁVIŠOVÁ Marta – vedoucí vychovatelka, ŠD 109

                                                                                     HRÁDKOVÁ  Alena, ŠD 107

                                                                                     KOLÁŘOVÁ Andrea, ŠD 106

                                                                                     ČÍŽKOVÁ Dana, ŠD 112

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI      referentka   :   Simona VAŠICOVÁ                                                                                                                                      

                                               školník       :     Petr STRÁNSKÝ                                                                                          

                                               uklízečky    :    Věra HOLEŠÍNSKÁ

                                                                           Hana CHYNOVÁ

                                                                           Marie NOVÁKOVÁ

                                                                           Jana PAŘÍZKOVÁ

                                                                           Lenka VLACHOVÁ 

ASISTENTKY PEDAGOGA: Bc. Hejlová M., Horňáková J., Kolářová A., Kubešová M.                                                                         

NADŘÍZENÝ ORGÁN PRO ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD

http://www.kraj-jihocesky.cz

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA – ČESKÉ BUDĚJOVICE

www.pppcb.cz

pracoviště   TÁBOR                                            pracoviště   SOBĚSLAV

Martina Koláře 2118                                            Školní náměstí 56

390 01  TÁBOR                                                   392 01  SOBĚSLAV

tel. 381 252 851, 602 181 423                               tel. 731 841 015

e-mail:ivana.jilmova@pppcb.cz                         e-mail: blanka.musilova@pppcb.cz

 

JÍDELNA – samostatný právní subjekt, nespadá pod školu, obracejte se přímo na vedoucí jídelny, tel. 724 858 38

PRÁCE ŠKOLY

VYUČOVÁNÍ

začíná v 8:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Školní budova se otevírá pro žáky 20 minut před začátkem vyučování.

1.hodina :   8:00  –  8:45                  přestávka 10 minut

2.hodina  :  8:55  –  9:40                  přestávka 20 minut

3.hodina  :  10:00 – 10:45               přestávka 10 minut

4.hodina  :  10:55 – 11:40                 přestávka 10 minut

5.hodina  :  11:50 – 12:35                 přestávka 10 minut

6.hodina  :  12:45 – 13:30                přestávka 10 minut

7.hodina  :  13:30 – 14:15           

8.hodina  :  14:00 – 14:45           

         Doučování nebo pedagogická intervence bude probíhat v rámci stanovených podpůrných opatření.

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Činnost školní družiny je vedena podle ŠVP ŠD „Družina plná pohody“.

 • je určena především žákům 1. a 2. třídy, dojíždějícím žákům 1.stupně a žákům navštěvujícím celodenní provoz ŠD
 • pobývat zde mohou v případě volné kapacity i děti starší, které dojíždějí. Je otevřena denně od 6:00 do 16:30 hodin a její činnost je převážně rekreační se zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí, jejich zájmů a zálib.
 • v rámci zkvalitnění a zpestření výchovné činnosti (odpolední vycházky do přírody) prosíme o dodržování stanovených odchodů dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hod. a od 14:15 hod. (dřívější odchod jen na včasnou žádost) do 16:30 hod.
 • poplatek za ŠD se bude vybírat za období září – prosinec: 240,-Kč se splatností do konce září a za období leden – červen: 360,-Kč se splatností do konce ledna.
 • ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za 1 dítě. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je žák osobou posuzovanou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má žák nárok na příplatek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. S podmínkami a nutnými doklady k prominutí příspěvku Vás podrobně seznámí vychovatelky ŠD. Od účastníků, kteří nejsou zapsáni ve ŠD lze vybírat 10,- Kč na akci. Úplata je vždy splatná do konce měsíce.
 • informace o provozu ŠD v době prázdnin budou poskytovány osobně u vychovatelek ŠD
 • uvolňování žáků ze ŠD: je-li nutno, aby žák opustil ŠD v době, která není uvedena

     na zápisním lístku, musí o to zákonný zástupce písemně požádat nebo si žáka 

     vyzvednout osobně, případně písemně pověřit dospělou osobu vyzvednutím. 

     Pověřená osoba potvrdí, že si žáka ze ŠD vyzvedla. Na telefonické žádosti o

     uvolnění dítěte ze ŠD nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za 

     bezpečnost dítěte.

 • možnost pobytu v ranní družině pro dojíždějící žáky je v místnosti školního klubu
 1. stupně denně od 7:00 hod. Poplatek za ranní družinu se neplatí.

 

ZÁJMOVĚ KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ mohou navštěvovat i nedružinové děti    

    (poplatek pro ně je 10,- Kč měsíčně)

kroužek mažoretek pro pokročilé – vede A. Hrádková

kroužek mažoretek pro začátečníky – vede A. Hrádková

míčové hry – vede D. Čížková

dovedné ruce – vede A. Kolářová

 

LOGOPEDICKÁ  PÉČE  VE  ŠKOLE

 • bude zavedena podle potřeby a zájmu v souladu s časovými možnostmi logopedické asistentky A. Hrádkové.

VÝCVIKOVÉ KURZY

PLAVECKÝ VÝCVIK  je podle školního vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce proběhne podle možností plaveckého stadionu, který je v současné době v rekonstrukci.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Náplň týdenního pobytu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Žáci si osvojí techniku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a seznámí se i se základními prvky snowboardingu. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole. Lyžařský výcvik se uskuteční pro žáky 1. i 2. stupně.

1. stupeň 4.2. – 8.2.2019, Frymburk, ubytování v penzionu Kovářov
2. stupeň 25.2. – 1.3.2019 Lipno nad Vltavou, ubytování v penzionu Kovářov

 • Výpůjční doba lyžařského vybavení:

             Pondělí                 12:30 – 13:45 

             Středa                   13:00 – 14:00                     

             Pátek                     13:00 – 13:30                    

      Mgr. Petr Vach, 2.patro ve staré školní budově, číslo dveří 27

AKTIVITY ŠKOLY                          

SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY                                                       

V průběhu školního roku organizujeme sběry:

 • starého papíru každý čtvrtek od 15:00 do 15:30 hodin
 • kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení – ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO)
 • léčivých bylin a pomerančové kůry každé úterý od 7:40 do 7:55 v suterénu

Soutěž ve sběru starého papíru vyhlašujeme pro třídní kolektivy i pro jednotlivce

a na konci školního roku nejlepší odměňujeme.

Soutěž ve sběru Pet – láhví byla zrušena

SPORT

 • pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční atletický den, kde je vyhlášena nejlepší Atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně
 • rádi bychom uspořádali turnaj ve vybíjené se ZŠ ČSA pro žáky 4.–5. tříd
 • žáci 2. stupně se zúčastní atletické soutěže o nejlepší Atletickou třídu a mezitřídních turnajů v míčových hrách a jiných hrách v rámci Vánočního turnaje
 • žáci 1. i 2. stupně se účastní bruslení v rámci hodin TV
 • žáci školy se během roku účastní pořádaných oblastních sportovních soutěží

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

MPP je součástí plánu práce školy a řeší prevenci krizových projevů dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost, nevhodné sexuální chování, sexuální zneužívání). Za jeho realizaci zodpovídá p. uč. V. Kašparová. Spolupracujeme s různými organizacemi, které se zabývají touto problematikou a pořádají pro naše žáky přednášky. Jsou to organizace: THEIA – krizové centrum České Budějovice, PORCETA, AURITUS Tábor (středisko pro lidi ohrožené drogou), CASSIOPEA, MP Education, Policií ČR atd. 

POMOC  PŘI  VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

  je poskytována na adresách:            

  Krizové centrum pro děti                        Středisko výchovné péče

  a rodinu v Jihočeském kraji                   Dukelská 1709

  Jiráskovo nábřeží 1549/10

  370 04 České Budějovice                          České Budějovice 370 01

  e-mail: pomoc@ditevkrizi.cz                    Tel: 386 355 888, 728 313 007

  Tel: 387 410 864                             e-mail: svpcbu@quick.cz

  Auritus Tábor – centrum pro lidi ohrožené drogou

  Klokotská 114

  390 01  Tábor

  e-mail: auritus@iol.cz

  Tel: 381 255 999                                                                                                                                                                                

 • případné další informace k této problematice podá p. učitelka V. Kašparová

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ  KNIHOVNA

 • nabízí žákům publikace nejen s doporučenou školní četbou, ale i různé

     encyklopedie, beletrii, poezii a literaturu potřebnou k výuce i výuku doplňující  

     a rozšiřující

 • náhrada za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

 • se společným zpěvem vánočních koled žáků 1. stupně u stromečku před školou      plánujeme na čtvrtek 20. prosince 2018, v 16:30
 • při této příležitosti budou předány odměny žákům s nejlepšími výsledky ve sběru léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů

DALŠÍ INFORMACE

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ

 1. společná třídní schůzka třídních učitelů s rodiči 18.9.2018   
 2.   stupeň   16:00
 3. stupeň  16:30
 1. pololetí – konzultační hodiny                  04.12.2018  16:00 – 18:00
 2. pololetí – konzultační hodiny            30.04.2019  16:00 – 18:00

 

Rodiče mohou konzultovat s vyučujícími i mimo tyto dny a hodiny po předchozí domluvě tak, aby nedocházelo k narušení vyučování a výkonu dohledu o přestávkách.

 

Ředitel školy je vždy k dispozici zákonným zástupcům. Vzhledem ke své řídící a vyučovací povinnosti, prosí domlouvat si setkání předem na určitou hodinu.

ŠKOLSKÁ RADA  

Školskou radu zřizuje zřizovatel a je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá 2 krát do roka.

Školská rada plní především tyto úkoly:

 1. a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému

    uskutečňování

 1. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke  
  zlepšení hospodaření,
  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní  správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

ŠKOLNÍ PARLAMENT

         Úkolem a cílem dětského školního parlamentu je spolupráce s učiteli a vedením školy při vytváření školního života žáků. Zvolení zástupci třídních kolektivů vyhodnocují a zpracovávají podněty ze strany jak žáků, tak i vyučujících. Pomáhají s realizací všech činností týkající se školy. Školní parlament vede Mgr. Jana Klejnová.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

         Školní sportovní klub (ŠK), který pracuje na škole, je základním článkem „Asociace školních sportovních klubů“ (AŠSK) České republiky. Cílem ŠK je rozšířit nabídku školních i mimoškolních pohybových aktivit.

Školní sportovní klub je financován hlavně z příspěvků členů klubu – žáků základní školy, učitelů, trenérů a dospělých z řad rodičů. Členství v ŠK je dobrovolné, minimální příspěvek na celý školní rok činí 20,- Kč.

Z těchto finančních prostředků se sportovně nadaným žákům hradí dopravné na sportovní soutěže konané okresní radou AŠSK. Ostatní finance se používají na nákup sportovního vybavení na výuku tělesné výchovy a hodin výchovy ke zdraví.

Vyšší členský příspěvek nebo jakýkoli sportovní materiál (pomůcky pro netradiční sporty, míče, dresy, rozlišovací tílka apod.) od rodičů, organizací a ostatních sportovních příznivců je vítán.

VOLBA POVOLÁNÍ

 • od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice – pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle 731 841 015 nebo na e-mailové adrese: blanka.musilova@pppcb.cz detašovaného pracoviště v Soběslavi
 • informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení pro školní rok 2019-20 se bude konat 15. 11. 2018 od 17:00 hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Jany Ženíškové: 

                                                                                 Út: 7:30 – 9:15

                                                                                 Pá: 7:30 – 9:15

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019

 • podzimní prázdniny     pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • vánoční prázdniny        sobota 22. prosince 2017 do středy 3. ledna 2019
 • pololetní prázdniny      pátek 1. února 2019
 • jarní prázdniny              pondělí 11. března až pátek 15. března 2019
 • velikonoční prázdniny   čtvrtek dubna 2019
 • hlavní prázdniny          pondělí 1. července 2019 až pátek 30. srpna 2019
 • školní rok 2019/2020        začne v pondělí 2. září 2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí starších, které ještě do školy nechodí, se bude konat ve dnech 3. 4. 2019 (středa) a 4. 4. 2019 (čtvrtek) vždy v době od 14 do 17 hodin v budově školy. Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte, vyplněný osobní list žáka a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce, které obdrží prostřednictvím mateřské školy nebo při zápisu.

UPOZORNĚNÍ !

Dodržování školního řádu – někteří z rodičů se mylně domnívají, že vstupem žáka do školy přebírá zodpovědnost za chování a vystupování dítěte učitel. Toto je pravda pouze za předpokladu, že žák dodržuje školní řád.  

Telefonování do školyběhem vyučovací hodiny není možné spojit hovor s vyučujícím. Využijte čas přestávek, spojení do kabinetů je možné pouze z pevné telefonní linky 381 583 881, to nelze z telefonních čísel na ředitele školy.

ŽÁKOVSKÉ  KNÍŽKY

Od 1. ročníku používají žáci žákovskou knížku. Ztratí-li žák tento základní dokument o svém prospěchu a chování, zakoupí si novou na vlastní náklady.                                                                                                                                                                                                                     

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE VYUČOVÁNÍ

 • nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou, zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka vyrozumí předem třídního učitele písemnou formou a následným omluvením zápisem do žákovské knížky
 • žádá-li zákonný zástupce o uvolnění žáka z vyučování nebo jiné činnosti pořádané školou, činí tak zásadně osobním vyzvednutím žáka nebo předem oznámenou písemnou formou obsahující datum, čas uvolnění, potvrzení převzetí zodpovědnosti a podpis zákonného zástupce
 • oznámit škole nepřítomnost žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději 3. kalendářní den, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem
 • po návratu žáka musí zákonný zástupce nejpozději 3. kalendářní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky, na pozdější omluvy nebude brán zřetel a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena

POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ

Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující jeho ošetření, vyrozumí zákonného zástupce žáka, osobu pověřenou k řešení úrazu a vedení školy.

Je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, při cestě do sportovní haly, na zimní stadión, během plaveckého výcviku, lyžařského kurzu apod. Po pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako školní a zda je tudíž postižený oprávněn uplatňovat nárok na odškodnění. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

Pro správné hlášení úrazu je nutné, aby žáci včas oznámili třídnímu učiteli změnu pojišťovny.

K odškodnění úrazu je nezbytné, aby zákonný zástupce doložil posudek o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, bez posudku nelze úraz odškodnit. Včasné předložení vyplněného posudku o bolestném urychlí průběh vyřízení odškodnění.

Důležitá informace: V rámci sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě, vyplácí škola zákonnému zástupci poškozeného částku ve výši 500,- Kč v hotovosti v kanceláři referentky školy.

ŘEŠENÍ ZTRÁT ŽÁKOVSKÉHO MAJETKU

Případné odcizení věci nebo ošacení hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli. V kanceláři školy je možné se informovat, zda nebyl ztracený předmět nalezen a odevzdán. Vždy se přihlíží k tomu, zda žák uložil předmět pouze na místo k tomu určené (šatna, učebna, apod.), zda bylo toto místo zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby žák měl tento předmět ve škole. Rodiče žáka pak nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vyplní formulář Hlášení škody způsobené odcizením, který obdrží v kanceláři školy. Po vyplnění všech náležitostí jej vrátí škole, jež zajistí další postup v pojišťovně ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. kde má uzavřenou pojistnou smlouvu.

Podle školního řádu cenné věci, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí.

Upozorňujeme, že při odchodu žáků z vyučování na oběd zůstávají šatny odemčené.

PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉ ŠKOLY

O převedení žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje.

VÁŽENÍ  RODIČE,        

         Dále Vás prosíme, abyste při vstupu do naší školy vždy hlásili své jméno a důvod návštěvy panu školníkovi nebo v kanceláři školy, nekontrolovaný pohyb ve všech částech školy není možný. Jedná se především o bezpečnost vašich dětí a jejich majetku. Proto Vás žádáme, abyste nevstupovali do šaten, doprovázeli a čekali na své děti u dveří hlavního vchodu.

        

         Děkujeme.