Vzdělávání našich učitelů

Plán-DVPP-2019-2020.pdf

Plán DVPP 2018/2019.pdf

Plán DVPP 2017/2018.pdf

Vyhodnocení plánu DVPP 2017/2018.pdf

Vzdělávání našich učitelů ve školním roce 2017/2018.pdf

Plán DVPP na rok 2016/2017.pdf

Vyhodnocení plánu DVPP 2016/2017.pdf

Vzdělávání našich učitelů ve školním roce 2016/2017.pdf

 

únor 2020

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: rozsah 4 hodiny

Rozvoj matematické gramotnosti

Seminář proběhl v rámci projektu MAP II (místní akční plán) OPR Soběslav a velmi zajímavě ho vedla PhDr. Michaela Kaslová z pedagogické fakulty UK v Praze. Byl zaměřený na koncepci rozvoje matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Součástí semináře byly i praktické ukázky využitelné v pedagogické praxi.  Dalším tématem byly podněty pro zvýšení motivace žáků k řešení nestandardních aplikačních úloh.

 

Leden 2020

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: Elixír do škol

Tématem dobrovolného lokálního setkání Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum pro učitele fyziky z Táborska a okolí byly fyzikální pokusy s jednoduchými stroji. Učitelé konstruovali páku, kladku, kladkostroj z jednoduchých snadno dostupných materiálů, viděli dřevěný model lidské paže, na kterém se demonstrovala páka, sestavovali klenbu z papírových dílců.

Mgr. Marcela Míková, Mgr. Jana Pavlečková

Setkání výchovných poradců základních škol v Táboře

Dne 8. 1. 2020 jsme se zúčastnily setkání výchovných poradců ZŠ okresu Tábor. Setkání se konalo v PPP Tábor.

V úvodu setkání nás pan D. Rosický z MAS Lužnice seznámil s činností MAS v rámci projektu MAP II v ORP Tábor – možnosti DVPP zdarma, kroužky, mentoring, setkání učitelů dle aprobací.

Hlavní náplní setkání bylo seznámení se s novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. K 1. 1. 2020.

  • Tvorba a vyhodnocování PLPP
  • IVP
  • Platnost doporučení
  • Počet AP ve třídě
  • Poskytování podpůrných opatření – pedagogické intervence (PI), předmětu speciální pedagogické péče (PSPP)
  • Informace o žácích s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Říjen 2019

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: Elixír do škol

Tématem dobrovolného lokálního setkání Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum pro učitele fyziky z Táborska a okolí byly fyzikální pokusy s mikrovlnnou troubou, do které se postupně vkládaly předměty jako CD, žárovka, zářivka, LED žárovka  a dále pak pokusy s tekutým dusíkem, který dodala katedra aplikované fyziky a techniky PF JU v Českých Budějovicích.

 

Mgr. Jaromíra Loumová

Dne 10.října 2019 proběhl v Českých Budějovicích pod vedením lektorky – paní Ing. Jany Kozákové seminář na téma „Efektivní řízení třídy v hodinách angličtiny na 1. a2. stupni ZŠ“

Vzdělávací program byl určený pro ty, kteří by rádi zlepšili svoje strategie řízení třídy (tzv. classroom management) ve výuce cizího jazyka.
Vzdělávací program byl rozdělen do čtyř 2hodinových bloků (v celkovém rozsahu 8 hodin).
Součástí všech bloků byl rozbor klíčových i kritických situací ve výuce, praktické ukázky řešení těchto situací a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.
Náplň jednotlivých bloků byla následující:

První blok byl zahájen diskuzí, během níž sdíleli účastníci ve skupinkách své zkušenosti s řízením třídy a vytvořili přehled nejčastějších problémů, s nimiž se ve své praxi setkávají. Společně pak odvodili nejkritičtější momenty v hodině cizího jazyka. Na závěr shrnuli základní zásady efektivního řízení třídy, s jejichž pomocí je možné eliminovat problémy v jednotlivých kritických momentech

Ve druhém bloku jsme si na příkladech z praxe ukázali, jak lze maximálně využít čas v hodině. Učitelé zhlédli krátká videa s ukázkami z hodin angličtiny, která analyzovali, a pokusili se navrhnout zlepšení efektivity práce učitelů.

Ve třetím bloku jsme se zabývali řešením a předcházením těch problémů, které souvisí s nedostatkem spolupráce ze strany žáků, s nedostatkem kázně, nepozorností nebo rušivým chováním v hodině

Ve čtvrtém, praktickém bloku si účastníci ve skupinách naplánovali jednu komunikativní aktivitu pro své žáky. Připravili a vyzkoušeli si správné zadání instrukcí pro vybranou aktivitu, včetně poskytnutí zpětné vazby pro žáky. Během diskuse byly analyzovány potenciální problémy,

Účastníci pracovali ve skupinách i individuálně či ve dvojicích.
Jazyk programu byla angličtina a čeština.

 

Mgr. Jana Pavlečková
Vzdělávací program: rozsah 4 hodin

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP K PROJEKTU iKAP – Impuls pro kariéru a praxi

Tento workshop byl cílený pro výchovné a karierové poradce. Jednalo se o 2. část certifikovaného kurzu na téma „Individuální a skupinové kariérové poradenství na školách“.

Setkání se konalo v Opařanech ve firmě Kafka transport a. s. Úvodní část workshopu byla zaměřena na seznámení se s činností a organizací této firmy, náplní druhé části bylo seznámit se s možnostmi, jak pomoci jednotlivým žákům na školách při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci
v kterékoliv fázi jejich života. Jednalo se zejména o aktivity realizované ve školách, které mají pomoci žákům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.

 

Září 2019

Mgr. Dagmar Sváčková

DVPP – Lídrem uvnitř

Rozsah: 16 hodin, dne 12.-13.9.2019, Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Lektor: Mgr. Blažena Mačáková

Seminář se zabýval komunikací jako procesem, typy naslouchání, styly vedení lidí. Hlavní náplní byla charakteristika role uvádějícího učitele, vedení komunikace mezi učitelem – žákem – rodičem. Lektorka vysvětlovala 6 technik na zvládání námitek a výmluv, uvědomění si generačních rozdílů i zákaznickou matici (dodavatel – přítel – partner).

 

Mgr. Vladimíra Kašparová – školní metodik prevence

Setkání školních metodiků prevence v Táboře

Dne 26.9. 2019 jsem se zúčastnila setkání metodiků prevence ZŠ a SŚ v okrese Tábor. Setkání se konalo na střední zemědělské škole v aule. Na setkání bylo pozváno 9 lektorů z různých organizací zabývajících se prevencí rizikového chování. Lektoři nám poskytli nabídku seminářů pro pedagogy a různé programy pro žáky. Byly to například organizace AUDENDO, RC RADOST, Centrum Pochodeň, Etické dílny, Mgr. Jan Sattran a Eva Nováková, kteří provádějí preventivní programy v oblasti sexuální výchovy. Mgr. Divoká z JČKÚ nás seznámila s aktualitami a semináři v oblasti prevence RCH a se systémem evidence preventivních aktivit. Byli jsme informováni o konání XVI. Ročníku konference PPRCH v říjnu 2019.

 

Dana Čížková

Vzdělávací program: rozsah 7 hodin; 21. 9. 2019

Repetitorium školské legislativy

Seminář se týkal aktuálních právních předpisů, organizaci a řízení, platné legislativy pro zájmové vzdělávání.
Seminář objasnil, jak v praxi uplatnit předpisy určující pracovně právní vztahy pedagogických pracovníků, tvorbu ŠVP a dalších vnitřních dokumentů týkající se zájmového vzdělávání.

 

Červen 2019

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: Elixír do škol

Tématem dobrovolného lokálního setkání Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum pro učitele fyziky z Táborska a okolí bylo těžiště těles. Během semináře se probírala didaktika výuky tohoto tématu ve fyzice a vyráběly se různé zajímavé pomůcky s použitím jednoduchých materiálů.

Mgr. GABRIELA KAISLEROVÁ, Mgr. LUBOMÍR POSPÍCHAL

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin, lektor: Mgr. Pavel Zeman

Pracovně právní povinnosti ředitelů škol

Odborný seminář s akreditací MŠMT byl zaměřen na varianty vzniku a skončení pracovněprávního vztahu, právní předpisy s tím související a související dokumentaci. Dále na pracovní dobu, rozvržení přímé pedagogické činnosti a přímé práce nad rozsah stanovený ředitelem.

Významným bodem semináře byla konstrukce PHmax  a PH školy a přepočet na úvazky pedagogů. Uvedené příklady ukázaly možný vývoj financování škol v případě schválení reformy financování regionálního školství.

Mgr. Jana Pavlečková, Mgr. Jan Pavlovský-Fiala

Vzdělávací program: rozsah 6 hodin

ŠKOLENÍ ROBOTIKA

Školení bylo zaměřeno na základy robotiky, kdy po první společné přednášce, byli účastníci rozděleni do několika skupin a zúčastnili se workshopů dle vlastního výběru. My jsme si zvolili úvod do programování a základy práce s VEX IQ. Na obou seminářích se nám dostalo bohaté nabídky materiálů a podnětů k budoucí práci.

Květen 2019

Mgr. Michaela Noruláková

Vzdělávací program: rozsah 3 hodiny

VEX IQ – zaškolení k robotické stavebnici

Školení bylo zaměřeno na úvodní seznámení s robotickou stavebnicí. Sestavení robota podle návodu, ukázka programovacích prostředí, nabídka materiálů ke studiu. Ukázka jednoduchých programů, práce se senzory.

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: rozsah 4 hodiny

Jednoduché pokusy

Seminář  pořádaný katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pro další vzdělávání učitelů fyziky byl zaměřen na badatelsky orientovanou výuku fyziky s použitím těch nejjednodušších pomůcek – výroba páky ze špejle a kancelářských sponek, zapojené rezistory v krabičce od zápalek, stanovení těžiště soustavy tyčka + míček, určení vzorce na obsah kruhu pomocí vážení papíru, jednoduchý kalorimetr z kelímků a další. Seminář byl velmi inspirativní.

Duben 2019

Mgr. Anděla Divišová, Mgr. Jana Pavlečková, Mgr. Eliška Brunová, Mgr. Ivana Michalová

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

Pokusy – systém Pasco

V rámci vybavení učebny fyziky senzory Pasco se učitelky fyzik y, přírodopisu a chemie zúčastnily školení na užívání senzorů Pasco ve výuce. Škola má k dispozici přístroje na měření teploty, tlaku, síly, elektrického proudu, elektrického napětí, svítivosti, pH prostředí, CO2 a další, které se dají připojit na tablety, se kterými žáci pracují v rámci výuky přírodovědných předmětů.

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: rozsah 6 hodin

Astronomie II

Seminář pořádaný katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pro další vzdělávání učitelů fyziky.  Jeho náplní byla témata týkající se střídání ročních období, Stellarium a jeho užití a zákon převrácených čtverců.

Březen 2019

Mgr. Lubomír Pospíchal

Vzdělávací program: rozsah 11 hodin

Manažerský kurz pro ředitele škol

Dvoudenní intenzivní kurz vedl Radim Špilauer, vedoucí Centra didaktických inovací PF JČU. Náplň kurzu byla zaměřena na specifickou praxi ředitelů škol se vším, co k ní patří. Cílem bylo ukázat cesty k efektivnímu vedení a řízení školy ve více oblastech práce ředitele (systém a plánování, motivace podřízených, porady, delegování, komunikace vně i uvnitř školy, sebe motivace, protistresové techniky). Kurz byl rozdělen do dvou oblastí. První z nich byl zaměřená na ředitele coby vedoucího celé organizace a na dovednosti, které mu pomohou vést podřízené jednoduše a efektivně. Druhá oblast byla zaměřena osobnostně a měla za cíl najít cesty, jak pracovat sami se sebou ve složitých, nebo stresových situacích.

Mgr. Jana Pavlečková

Vzdělávací program: rozsah 4 hodin

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP K PROJEKTU iKAP – Impuls pro kariéru a praxi

Tento workshop byl cílený pro výchovné a karierové poradce. Jednalo se o 1. část certifikovaného kurzu na téma „Individuální a skupinové kariérové poradenství na školách“.

Cílem tohoto workshopu bylo seznámit se s možnostmi, jak pomoci jednotlivým žákům na školách při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Jednalo se zejména o aktivity realizované ve školách, které mají pomoci žákům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.

Únor 2019

Mgr. Anděla Divišová

Vzdělávací program: Elixír do škol

Dobrovolné lokální setkání Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum pro učitele fyziky z Táborska a okolí

Tématem semináře byl atmosférický tlak. Náplní byla celá řada pokusů –  např. chování  minidronu ve zředěném vzduchu, deformace plechovky atmosférickým tlakem, vytvoření demonstračního dasymetru pro Archimédův zákon v plynech, výroba ruční vývěvy ze zavařovací sklenice. Setkání bylo velmi inspirující.

Listopad 2018

Mgr. Anděla Divišová

Exkurze- Dalešice, Dukovany

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pořádala v rámci dalšího vzdělávání učitelů fyziky exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny v Dalešicích.  Celé vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v letech 1970 – 1978 v souvislosti s výstavbou blízké jaderné elektrárny Dukovany. Jeho součástí jsou nádrž v Dalešicích s objemem 127 miliónů m3 vody, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Během celodenní exkurze měli učitelé fyziky možnost nahlédnout do nitra přečerpávací elektrárny, ve které jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m.

Poté učitelé navštívili informační centrum jaderné elektrárny Dukovany, kde si prohlédli vystavené exponáty a mohli tyto prostory porovnat s informačním centrem jaderné elektrárny Temelín, kam žáci naší školy jezdí pravidelně v rámci fyzikálních exkurzí.

Mgr. Vladimíra Kašparová

Vzdělávací seminář: Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování

rozsah: 7 hodin

přednášející: Mgr. Jaroslav Šejvl – Klinika adiktologie Praha

Cílem vzdělávacího programu bylo seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování jako celku. Seminář byl zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost byla věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – správní delikt – přestupek / trestný čin.

První část programu byla zaměřena na obecně platné právní předpisy. Druhá část programu byla věnována školskému zákonu jako speciálnímu zákonu a souvisejícím předpisům. Specifický důraz byl kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování (návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofobie, extremismus, antisemitismus a xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže, krizové situace, netolismus, sebepoškozování, náboženská hnutí, sexuálně rizikové chování) a konkrétním postupům školy v případě výskytu některé formy rizikového chování u žáků.

Mgr. Anděla Divišová

Fyzikální olympiáda

Seminář  pořádaný katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pro další vzdělávání učitelů fyziky

Seminář se konal  k 60. výročí vzniku  fyzikální olympiády.  Vedl ho doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové, který je předsedou ústřední komise této soutěže.

Obsahem semináře byly náměty, jak vyhledávat talentované žáky, jejich systematická podpora při výuce fyziky a snaha o rozvoj jejich odborného růstu.

Říjen 2018

Jana Ženíšková

Výchovné poradenství

Za uplynulé 2 měsíce se konala 2 setkání výchovných poradců v PPP Tábor. Projednávali jsme GDPR a konzultovali  nastavování  různých stupňů podpůrných opatření.  Současně probíhaly konzultace s pracovníky speciálních pedagogických center.

Alena Hrádková

První  pomoc  prožitkem  –  kurz  poučený (doškolení)

Kurz byl určen absolventům MODULU 1 v projektu 2011-2012.

Kurz zahrnoval 4 hodiny opakovacího studia teorie v e-lerningu a 8 hodin prezenční prožitkové akce v Hlavatcích.

Prezenční akce zahrnovala opakovací nácviky základních dovedností a především simulované etudy s rozborem zdravotníka.

Alena Hrádková

Časový rozsah:  7,5 hodiny

Aktuální  problémy  a  trendy  v  zájmovém  vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu bylo seznámení účastníků s aktuálními problémy v zájmovém vzdělávání, posílení praktických dovedností při práci s dokumenty v oblasti zájmového vzdělávání, podpora zdravého klima v zařízeních pro zájmové vzdělávání v kontextu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Seznámení s VYHLÁŠKOU o zájmovém vzdělávání – účastník zájmového vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost v zájm.  vzdělávání, účastníci činnosti družiny, organizace a financování činnosti družiny, úplata.

Diskutovalo se o závěrech z kontrol, GDPR ve ŠD.

Mgr. Gabriela Kaislerová

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat

PhDr. Lenka Svobodová

Cílem semináře bylo podívat se na lhaní komplexním pohledem – seznámit se různými příčinami a motivy, proč se (nejen) děti a dospívající uchylují ke lhaní, ale také je naučit rozlišovat, o jakou podobu lhaní se jedná. Tato důležitá dovednost má totiž vliv na eliminaci či rozvoj redukci dalšího lhaní. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát.  Ale vzhledem k tomu, že člověk nelže jenom tak – lží něco zakrývá, je třeba přijít na to, co konkrétně má skrýt. Dalším cílem semináře bylo ukázat, jaké alternativy se mohou žákům nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží.

Mgr. Lubomír Pospíchal

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

Seminář poskytnul dva aspekty řešení problémů – manažerský a právní, seminář vedli dva experti se zkušenostmi z praxe, měli dva úhly pohledu, ale vždy bylo jen jedno řešení integrující oba aspekty. Obsahem semináře byl rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka. Řešení chodu školy na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti a spojení optimálních organizačních a legislativních kroků.

Červen 2018

Kompletní pedagogický sbor

Vzdělávací program: rozsah 6 hodin

Třídní učitel jako Lídr, lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

Seminář nabídl účastníkům jiný pohled na roli třídního učitele ve škole. Třídní učitel je významná pozice v oblasti zkvalitňování výuky a vztahů ve třídě a škole. Na semináři byly uvedeny konkrétní role a činnosti TU pro optimální nastavení třídy. Lektor předal zkušenosti pro zavádění změn ve škole a ukázal konkrétní nástroje TU (třídnické hodiny, řešení problémů atp.…). Třídní učitel je klíčová postava ve škole a na semináři zjistil, jak efektivně vést třídní kolektiv k dosahování nastavených cílů.

Kompletní pedagogický sbor

Vzdělávací program: OP VVV Šablony do škol – šablona II/2.8: 8 hodin

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Zapojení učitelé do OP VVV

Cílem kurz bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. Kurz přispěl k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků. Dále byl kurz zaměřen na praktické informace např. ohledně PLPP žáků, podpůrných opatřeních, bezpečného klimatu ve škole, spolupráce s rodinou, nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků vzdělávání žáků se SVP atd.