Vzdělávání našich učitelů

Plán DVPP 2018/2019.pdf

 

Plán DVPP 2017/2018.pdf

Vyhodnocení plánu DVPP 2017/2018.pdf

Vzdělávání našich učitelů ve školním roce 2017/2018.pdf

 

Plán DVPP na rok 2016/2017.pdf

Vyhodnocení plánu DVPP 2016/2017.pdf

Vzdělávání našich učitelů ve školním roce 2016/2017.pdf

 

Listopad 2018

Mgr. Vladimíra Kašparová

Vzdělávací seminář: Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování

rozsah: 7 hodin

přednášející: Mgr. Jaroslav Šejvl – Klinika adiktologie Praha

Cílem vzdělávacího programu bylo seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování jako celku. Seminář byl zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost byla věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – správní delikt – přestupek / trestný čin.

První část programu byla zaměřena na obecně platné právní předpisy. Druhá část programu byla věnována školskému zákonu jako speciálnímu zákonu a souvisejícím předpisům. Specifický důraz byl kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování (návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofobie, extremismus, antisemitismus a xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže, krizové situace, netolismus, sebepoškozování, náboženská hnutí, sexuálně rizikové chování) a konkrétním postupům školy v případě výskytu některé formy rizikového chování u žáků.

Mgr. Anděla Divišová

Fyzikální olympiáda

Seminář  pořádaný katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU ČB pro další vzdělávání učitelů fyziky

Seminář se konal  k 60. výročí vzniku  fyzikální olympiády.  Vedl ho doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové, který je předsedou ústřední komise této soutěže.

Obsahem semináře byly náměty, jak vyhledávat talentované žáky, jejich systematická podpora při výuce fyziky a snaha o rozvoj jejich odborného růstu.

 

Říjen 2018

Jana Ženíšková

Výchovné poradenství

Za uplynulé 2 měsíce se konala 2 setkání výchovných poradců v PPP Tábor. Projednávali jsme GDPR a konzultovali  nastavování  různých stupňů podpůrných opatření.  Současně probíhaly konzultace s pracovníky speciálních pedagogických center.

 

Alena Hrádková

První  pomoc  prožitkem  –  kurz  poučený (doškolení)

Kurz byl určen absolventům MODULU 1 v projektu 2011-2012.

Kurz zahrnoval 4 hodiny opakovacího studia teorie v e-lerningu a 8 hodin prezenční prožitkové akce v Hlavatcích.

Prezenční akce zahrnovala opakovací nácviky základních dovedností a především simulované etudy s rozborem zdravotníka.

 

Alena Hrádková

Časový rozsah:  7,5 hodiny

Aktuální  problémy  a  trendy  v  zájmovém  vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu bylo seznámení účastníků s aktuálními problémy v zájmovém vzdělávání, posílení praktických dovedností při práci s dokumenty v oblasti zájmového vzdělávání, podpora zdravého klima v zařízeních pro zájmové vzdělávání v kontextu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Seznámení s VYHLÁŠKOU o zájmovém vzdělávání – účastník zájmového vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost v zájm.  vzdělávání, účastníci činnosti družiny, organizace a financování činnosti družiny, úplata.

Diskutovalo se o závěrech z kontrol, GDPR ve ŠD.

 

Mgr. Gabriela Kaislerová

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat

PhDr. Lenka Svobodová

Cílem semináře bylo podívat se na lhaní komplexním pohledem – seznámit se různými příčinami a motivy, proč se (nejen) děti a dospívající uchylují ke lhaní, ale také je naučit rozlišovat, o jakou podobu lhaní se jedná. Tato důležitá dovednost má totiž vliv na eliminaci či rozvoj redukci dalšího lhaní. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát.  Ale vzhledem k tomu, že člověk nelže jenom tak – lží něco zakrývá, je třeba přijít na to, co konkrétně má skrýt. Dalším cílem semináře bylo ukázat, jaké alternativy se mohou žákům nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží.

 

Mgr. Lubomír Pospíchal

Vzdělávací program: rozsah 8 hodin

Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

Seminář poskytnul dva aspekty řešení problémů – manažerský a právní, seminář vedli dva experti se zkušenostmi z praxe, měli dva úhly pohledu, ale vždy bylo jen jedno řešení integrující oba aspekty. Obsahem semináře byl rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka. Řešení chodu školy na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti a spojení optimálních organizačních a legislativních kroků.

 

Červen 2018

Kompletní pedagogický sbor

Vzdělávací program: rozsah 6 hodin

Třídní učitel jako Lídr, lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

Seminář nabídl účastníkům jiný pohled na roli třídního učitele ve škole. Třídní učitel je významná pozice v oblasti zkvalitňování výuky a vztahů ve třídě a škole. Na semináři byly uvedeny konkrétní role a činnosti TU pro optimální nastavení třídy. Lektor předal zkušenosti pro zavádění změn ve škole a ukázal konkrétní nástroje TU (třídnické hodiny, řešení problémů atp.…). Třídní učitel je klíčová postava ve škole a na semináři zjistil, jak efektivně vést třídní kolektiv k dosahování nastavených cílů.

Kompletní pedagogický sbor

Vzdělávací program: OP VVV Šablony do škol – šablona II/2.8: 8 hodin

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Zapojení učitelé do OP VVV

Cílem kurz bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. Kurz přispěl k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků. Dále byl kurz zaměřen na praktické informace např. ohledně PLPP žáků, podpůrných opatřeních, bezpečného klimatu ve škole, spolupráce s rodinou, nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků vzdělávání žáků se SVP atd.